Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Podręczniki o zasięgu krajowym:

 1. Kiedryńska L., Papciak D., Granops M.: Chemia Sanitarna. Wyd. SGGW Warszawa 2006.
 2. Papciak D., Zamorska J., Kiedryńska L.: Mikrobiologia i biotechnologia w procesach oczyszczania wody, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej 2011.

Rozdziały w monografiach:

1.      Papciak D.: Effect Of Nitrification-Filter Packing Material On The Time To Reach Its Operation Capacity. Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, UK, 2007, pp.125-132.

2.      Papciak D, Zamorska J., Piech A., Wpływ jonów żelaza(III) na efektywność usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji w złożach chalcedonitowych, “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1, Poznań-Gniezno 2008

3.      Papciak D.: Antracyt jako wypełnienie filtru nitryfikacyjnego. VII International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 657-664, Poznań-Zakopane 2006.

4.      Papciak D.: Wpływ dwuwarstwowego złoża diatomitowo-piaskowego  na jakość wody uzdatnianej w procesie nitryfikacji. “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 665-676, Zakopane 2006.

5.      Papciak D.: Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie biofiltracji “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 721-728, Poznań 2004.

6.      Zamorska J., Papciak D.: Diatomit jako wypełnienie filtru nitryfikacyjnego. “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 889-902, Poznań 2004.

7.      Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A.: Porównanie skuteczności usuwania manganu(II) i azotu amonowego w procesie biofiltracji na złożach chemicznie aktywnych. Zaopatrzenie w wodę, jakość wód. Seria: Inżynieria na rzecz ochrony środowiska. Tom II s.449-458, Wyd  PZITS Poznań, 2012

8.       Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A. : Usuwanie pestycydów z roztworów wodnych w procesie adsorpcji. Zaopatrzenie w wodę, jakość wód. Seria: Inżynieria na rzecz ochrony środowiska. Tom II s.359-370, Wyd  PZITS Poznań, 2012

9.      Puszkarewicz A., Kaleta J., Papciak D.: Analiza adsorpcji jonów chromianowych(VI) na węglach aktywnych. Zaopatrzenie w wodę, jakość wód. Seria: Inżynieria na rzecz ochrony środowiska. Tom II s.471-484, Wyd  PZITS Poznań, 2012

 

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej (JCR, lista A):

 1. Górka A., Papciak D., Zamorska J., Antos D., The influence of biofilm on the effectiveness of ion exchange process. Ind. Eng. Chem. Res. 2008, 47, 7456-7664.
 2. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A: Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu i oczyszczaniu ścieków. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków 2007, Gospodarka surowcami mineralnymi, T.23(2007) Z.3. str.21-34.
 3. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D.: Removal of Iron, Manganese and Nitrogen compounds From Underground Waters With Diverse Physical and Chemical Characteristics. Environment Protection Engineering Vol.33 (2007) No3, pp. 5-13.
 4. Papciak D., Zamorska J.: Jedno- i dwuwarstwowe złoża nitryfikacyjne jako biotechnologiczna metoda usuwania azotu amonowego z wody. Biotechnologia 1(80)2008, s.189-201, wyd. Komitet Biotechnologii PAN i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 5. Zamorska J., Papciak D.: Activity of nitrifying biofilm in the process of water treatment on diatomite bed. Environment Protection Engineering Vol. 34,No1, s.37-52 (2008)
 6. Kaleta J., Papciak D, Puszkarewicz A: Naturalne i modyfikowane minerały w uzdatnianiu wód podziemnych. Gospodarka surowcami mineralnymi, z.1 t.25, 51-63, 2009
 7. Papciak D., Zamorska J., Kaleta., Puszkarewicz A.: Effect of Manganese(II) on the Time of Biofilm Formation and on the Effectiveness of Ammonium Nitrogen Removal from Water In Biofiltration Process. Polish Journal of Environmental Studies vol.2, 2009,  s. 43-50.
 8. Puszkarewicz A., Papciak D.: Removal of Chromium(VI) from Water in Sorption Process Using Carpatian Diatomite. Polish Journal of Environmental Studies vol.2, 2009,  s56-61
 9. Puszkarewicz A., Kaleta J., Papciak D.: Wykorzystanie węgli aktywnych do oczyszczania zaolejonych roztworów wodnych. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2009, t.12, nr2, s. 153-161
 10. Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A.: Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie dwustopniowej biofiltracji na złożach chalcedonitowych. Annual Set The Environment Protection; ISSN 1506-218X, t.15, 2013
 11. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A: Ocena przydatności iłołupków bentonitowych do usuwania fenolu z roztworów wodnych. Annual Set The Environment Protection; ISSN 1506-218X, t.15 2013
 12. Puszkarewicz A., Kaleta J., Papciak D.: Efektywność usuwania chromu (VI) z roztworów wodnych w procesie wymiany jonowej. Przem Chem. 2013,92,6, XX

Artykuły w czasopismach ogólnokrajowych:

1.      Kaleta J., Papciak D., Granops M.: Oczyszczania ścieków przemysłowych z jonów siarczanowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z.9, str. 288-290, 1994

2.      Puszkarewicz a., Granops M., Kaleta J., Papciak D.: Zastosowanie diatomitów i zeolitów karpackich w ochronie środowiska. Ekoinżynieria nr 9(24). Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, str. 14-17, Lublin 1997

3.      Papciak D., Kaleta J., Granops M.: Usuwanie azotanów z wody. Rynek Instalacyjny, t.7, z.5, str. 76-79, 1999.

4.      Kaleta J., Papciak D., Technologie uzdatniania wybranych wód wgłębnych z ponadnormatywną zawartością azotanów, GWiTS, Nr 5/2005, str 23-26

5.      Puszkarewicz A., Papciak D., Kaleta J., Uzdatnianie wody wgłębnej na złożach katalitycznych i biosorpcyjnych, Ekologia i Technika Vol. XVI, nr 4, 134-140 (2008)

6.      Papciak D. : Paradoks tlenowy w procesie usuwania azotu amonowego z wody metodą biofiltracji. GWiTS tom LXXXIII, nr 11, 2009, s. 21-25.

7.      Trela B., Papciak D.: Niekonwencjonalne metody wykrywania Echerichia coli w wodzie do picia. Technologia wody, nr 5 (19), s.50-55, 2012.

 

Artykuły w Zeszytach Naukowych:

 1. Kaleta J., Granops M., Papciak D.: Stacja uzdatniania wody do celów pralniczych i kotłowych. Zeszyty Naukowe  PRz. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.2, z.21, str. 37-43, 1993.
 1. Papciak D., Kaleta J., Granops M.: Usuwania zawiesin ze ścieków przemysłu metalowego. Z.N. PRz. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, t.2, z.2, str.71-77, 1993.
 2. Papciak D., Kaleta J., Granops M.: Zastosowanie wymiany jonowej do usuwania związków azotowych z wody. Z.N. PRz. Nr 160. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 28, Oficyna Wydawnicza PRz.. str. 139-148,   Rzeszów 1997
 3. Kulig B., Granops M., Zamorska J., Papciak D.: Ocena fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody z wybranych punktów sieci wodociągowej Rzeszowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, t.160, z.28, str 129-138, 1997
 4. Papciak D., Granops M.: Zastosowanie filtrów klinoptylolitowych w zamkniętych obiegach wodnych w chowie ryb. Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej O/Rzeszów, z.2, str 85-94, 1999
 5. Granops M., Papciak D., Sito L.: Wpływ jakości wody na korozję urządzeń miedzianych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, t.2, z.32, s.93-100, 2000.
 6. Zamorska J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Zastosowanie biopreparatów w technologii oczyszczania ścieków. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Inżynieria Ekologiczna, z.7, s.49-54, 2002.
 7. Papciak D., Zamorska J.: Wypełnienie biofiltru a efektywność procesu nitryfikacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, s.147-160, 2003.
 8. Zamorska J., Papciak D.: Zastosowanie biopreparatów w oczyszczaniu gruntów ze związków ropopochodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, s.243-249, 2003.
 9. Puszkarewicz A., Kaleta J., Granops M., Papciak D.: Eksploatacja złóż jonitowych na przykładzie EC Załęże. . Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, s.187-195, 2003.
 10. Granops M., Papciak D., Wójcik : Możliwości usuwania azotanów z wód przeznaczonych do picia na przykładzie stacji uzdatniania w miejscowości Wola Wielka k. Dębicy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.35, s.75-82, 2003.
 11. Papciak D.: Ocena jakości i korozyjności wody w Gminie Chmielnik Rzeszowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej,t.2, z.37, s.277-284, 2004.
 12. Papciak D., Kaleta J.: Zasady doboru anionitów do usuwania azotanów z wód podziemnych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, t.2, z.37, s.285-290, 2004.
 13. Zamorska J., Papciak D.:  Biologiczne metody usuwania zanieczyszczeń naftowych ze środowiska gruntowego. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie Nr 5, s.63-68, Rzeszów 2004.
 14. Papciak D: Złoża biosorpcyjne w technologii wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z., s., 2004.
 15. Papciak D., Zamorska J.: Możliwości zastosowania biopreparatów do biodegradacji substancji ropopochodnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z., s., 2004.
 16. Zamorska J., Papciak D.: Przegląd metod bioremediacji gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. s.285-290, 2004
 17. Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A.: Procesy korozyjne w instalacjach miedzianych a jakość wody. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 244. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Z.46, s. 71-84, Rzeszów 2007
 18. Papciak D., Zamorska J.,: Korozja mikrobiologiczna w  budynkach powodowana przez  grzyby. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 244. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Z.46, s. 85-97, Rzeszów 2007
 19. Zamorska J., Papciak D.: Badania mikrobiologiczne odporności materiałów silikonowych stosowanych w budownictwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 244. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Z.46, s. 160-172, Rzeszów 2007.
 20. Kaleta J., Papciak D: Wpływ obróbki chemicznej na zdolność jonowymienną iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 276, z.58 nr 2,97-104, 2011.
 21. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Wymywanie zanieczyszczeń z iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 276, z.58 nr 2,105-112, 2011.
 22. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Zastosowanie złóż chemicznie aktywnych do odżelaziania i odmanganiania wody. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 276, z.58 nr 2, 113-126, 2011.
 23. Kaleta J., Papciak D: Ocena przydatności iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych do usuwania substancji ropopochodnych z roztworów wodnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 276, z.58 nr 4,67-76, 2011.
 24. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Usuwanie metali z roztworów wodnych z zastosowaniem iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 276, z.58 nr 4, 77-88, 2011.

Udział w konferencjach międzynarodowych:

Referaty wygłoszone i opublikowane:

 1. Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A.: Porównanie skuteczności usuwania manganu(II) i azotu amonowego w procesie biofiltracji na złożach chemicznie aktywnych. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wode, jakość i ochrona wód- WODA 2012, Stare Jabłonki k/Ostródy 9-12 września 2012.
 2. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A. : Usuwanie pestycydów z roztworów wodnych w procesie adsorpcji. XXI I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wode, jakość i ochrona wód- WODA 2012, Stare Jabłonki k/Ostródy 9-12 września 2012.
 3. Puszkarewicz a., Kaleta J., Papciak D.: Analiza adsorpcji jonów chromianowych(VI) na węglach aktywnych . XXI I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wode, jakość i ochrona wód- WODA 2012, Stare Jabłonki k/Ostródy 9-12 września 2012.
 4. Papciak D, Zamorska J., Piech A., Wpływ jonów żelaza(III) na efektywność usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji w złożach chalcedonitowych,VI International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1, Poznań-Gniezno 2008.
 5. Papciak D.: Antracyt jako wypełnienie filtru nitryfikacyjnego. VII International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 657-664, Poznań-Zakopane 2006.
 6. Papciak D.: Wpływ dwuwarstwowego złoża diatomitowo-piaskowego  na jakość wody uzdatnianej w procesie nitryfikacji. VII International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 665-676, Zakopane 2006.
 7. Papciak D.: Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie biofiltracji. VI International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 721-728, Poznań 2004.
 8. Zamorska J., Papciak D.: Diatomit jako wypełnienie filtru nitryfikacyjnego. VI International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, t.1,str. 889-902, Poznań 2004.
 9. Papciak D.: Korozyjność wody. VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Lwów 06-11 październik 2003
 10. Papciak D., Kaleta J.: Eliminacja związków azotowych z wód wgłębnych. VIII Międzynarodowa Konferencja Lwowsko-Koszycko-Rzeszowska nt. „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”, Lwów 06-11 październik 2003.
 11. Papciak D., Kaleta J., Granops M., Zamorska J.: Clinoptylolite as bio-filter fillers.
  V International Scientific and Technical Conference “Water supply and water quality”. PZiTS  O/Wielkopolski, str. 355-364, Gdańsk 2002.
 12. Papciak D.: Influence of contaminants in clinoptilolite on quality of water. VII vedecka konferencia s medzinaroudnou ucastou pri prlezitosti 25 vyrocia zlozenia Stavebnej fakulty a 50 vyrocia zalozenia Technickej Univerzity v Kosiciach. Technical University of Koszyce, str. 241-244, Koszyce 2002.
 13. Papciak D., Zamorska J.: Klinoptylolit jako wypełnienie filtrów nitryfikacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, VI Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska, 12-15 wrzesień, t.1, z.1, s.48-52, 2001.
 14. Papciak D.: Wpływ obróbki chemicznej na pojemność jonowymienną klinoptylolitu. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, VI Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska, 12-15 wrzesień, t.1, z.1, s.53-58, 2001.

 Udział w konferencjach krajowych:

 Referaty wygłoszone i opublikowane:

 1.  Granops M., Kaleta J., Papciak D.: Wpływ jakości wody na korozję i zarastanie osadami instalacji wodociągowych. IV Naukowa Konferencja Rzeszowsko-Lwowska. Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska cz. II Inżynieria Środowiska, str. 23-28, 1995.
 2. Kaleta J., Papciak D., Granops M.: Usuwania azotanów z wody metodą selektywnej wymiany jonowej. Ukraińsko-Polska Konferencja Naukowo-Techniczna: „Współczesne problemy zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków”, str. 271-280, Lwów 1996.
 3. Granops M., Papciak D., Piech A., : Wykorzystanie zeolitów karpackich w uzdatnianiu wód podziemnych, I Konferencja Naukowo-Techniczna. Uzdatnianie wód podziemnych - badania, projektowanie i eksploatacja. Warszawa 1996, s.117-126. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 4. Papciak D., Granops M.. :Możliwości zastosowania klinoptylolitów do uzdatniania wód podziemnych. II Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzdatnianie wód podziemnych – Badania, projektowanie i eksploatacja”. Organizator Politechnika Warszawska, t.1, z.1, str. 16-23, Warszawa 1997.
 5. Papciak D., Zamorska J.: Zeolity naturalne jako wymieniacze jonowe oraz wypełnienia fitrów biologicznych. Materiały konferencji pt. Znaczenie procesów jednostkowych w technologii oczyszczania wody i ścieków, Koszalin 27-30 maja 1998, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, t.1, z.1, str 265-275, 1998.
 6. Papciak D., Zamorska J., Kaleta., Puszkarewicz A.: Effect of Manganese(II) on the Time of Biofilm Formation and on the Effectiveness of Ammonium Nitrogen Removal from Water In Biofiltration Process. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy gospodarki Wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemyslowych.Rajgród 7-9 czerwca 2009.
 7. Puszkarewicz A., Papciak D.: Removal of Chromium(VI) from Water in Sorption Process Using Carpatian Diatomite.  XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy gospodarki Wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemyslowych. Rajgród 7-9 czerwca 2009.
 8. Papciak D., Paradoks tlenowy w procesie usuwania azotu amonowego z wody metodą biofiltracji. „Environmental and technical problems of water management for sustainable development of rural areas, Warszawa 2008, s. 120-127, SGGW Warszawa 2008
 9. M.Granops, J.Kaleta, D.Papciak, A.Puszkarewicz, A.Piech, Nowe zastosowania diatomitów i klinoptylolitów jako sorbentów w oczyszczaniu wody i ścieków, Konferencja naukowa „Environmental and technical problems of water management for sustainable development of rural areas, Warszawa 2008, s. 35 – 41.
 10. Zamorska J., Papciak D.: Zastosowanie biotechnologii w procesach uzdatniania wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. II Ogólnopolska Konferencja „Postęp w inżynierii środowiska”, Polańczyk 20-22 wrzesień, t.1, z.1, s. 329-343, 2001.
 11. Papciak D., Puszkarewicz A., Granops M.: Wody podziemne zlewni rzeki Wisłok. Mat. Sympozjum Hydroprezentacje II, Wisła 1999, NOT Katowice, t.1, z.1, str. 251-260, 1999.
 12. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D., Usuwanie żelaza, manganu i związków azotowych z wód wgłębnych, Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005 Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 32, 187-195.
 13. Papciak D., Wpływ rodzaju wypełnienia na czas wpracowania filtrów nitryfikacyjnych stosowanych w technologii wody, Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005 Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 32, 221-228.

Skrypty i materiały pomocnicze:

 1. Zamorska J., Papciak D.: Wybrane zagadnienia biotechnologii środowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Skrypt uczelniany, Rzeszów  2001
 2. Papciak D., Zamorska J., Podstawy biologii i biotechnologii środowiskowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Skrypt uczelniany, Rzeszów 2005
 3. Papciak D.: Biochemia-laboratorium. Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Materiały pomocnicze. Rzeszów 2010

Uczestnictwo w projektach badawczych:

-członek zespołu badawczego projektu zamawianego KBN

1.      Strategia rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla obszaru zlewni rzeki Wisłok. Projekt badawczy KBN nr PBZ 007-12, 1999-2000

2.      ”Eksploatacja i przetwórstwo zeolitonośnych iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych dla potrzeb ochrony i inżynierii środowiska oraz zootechniki i rolnictwa (umowa nr 03811/C.ZR6-6/2006), 2007.

- kierownik zespołu badawczego projektu zamawianego KBN

 1. Technologia wytwarzania wysokoefektywnych kompozytów włókninowych do adsorpcji związków ropopochodnych ROW 568-2004, nr umowy U-393/P-439/2005

Opracowania dla gospodarki

 1. Papciak D., Ocena korozyjności wody połączona z analizą osadów. Ekspertyza. Sprawozdanie Wewnętrzne Politechniki Rzeszowskiej, U-3172, Rzeszów 1992.
 2. Granops M., Kaleta J., Papciak D.: Ocena pracy wymienników jonitowych eksploatowanych na zmiękczalni EC Załęże. Ekspertyza. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-3470,  1993.
 3. Granops M., Kaleta J., Papciak D.: Ocena składu fizyko-chemicznego ścieków odprowadzanych przez Zakład Produkcyjny COMINDEX  w Przeworsku. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-3673,  1993.
 4. Papciak D., Kaleta J.: Badania wpływu jakości wody na eksploatację instalacji wodociągowej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-3949, 1994.
 5. Granops M., Papciak D., Kaleta J.: Ocena składu fizyko-chemicznego wody wodociągowej pod kątem przydatności do celów kotłowych. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-3871, 1994.
 6. Granops M., Kaleta J., Papciak D.: Badania technologiczne wody ze studni wierconej w Nowej Wsi k. Birczy. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-3884, 1994.
 7. Granops m., Kaleta J., Papciak D.: Teoretyczna i praktyczna ocena korozyjności wody. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-3969/BW, 1994.
 8. Granops M., Papciak D., Kaleta J.: Badanie wpływu jakości wody na eksploatację  instalacji wodociągowej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej  w Mielcu na osiedlu Smoczka i Szafera. Sprawozdanie wewnętrzne PRZ, U-4462, 1996.
 9. Granops M., Kaleta J., Papciak D.: Opracowanie technologii uzdatniania wody dla celów pitnych ze studni w Lubzinie. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U-4632, 1996.
 10. Niemiec W., Kaleta J., Papciak D.: Program ochrony środowiska dla gminy Iwkowa. Sprawozdania wewnętrzne PRz, U-6522, 2004
 11. Niemiec W., Papciak D., Puszkarewicz A.: Program ochrony środowiska dla gminy  Ostrów, Sprawozdanie wewnętrzne PRz. , 2004
 12. Niemiec W., Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej w Fabryce Śrub „Śrubex” S.A.” Sprawozdanie wewnętrzne PRz., U-6989, 2006
 13. Papciak D., Szczupak S.: Badania technologiczne ujęcia wody w Tajęcinie. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Sprawozdanie wewnętrzne U- 6928-2006
 14. Niemiec W., Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska na terenie Fabryki Śrub „Śrubex” S.A. w Łańcucie, zadanie II, Analiza przesłanych projektów modernizacji linii trawialniczej pod kątem wpływu na gospodarkę wodno-ściekową w Spółce. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U- 6989, 2007.
 15. Kaleta J., Papciak D., Szczupak S.: Opracowanie technologii uzdatniania wody ze studni głębinowej w Borku Starym. Sprawozdanie wewnętrzne PRz, U- 7058, 2007.
 16. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D.: Analiza technologiczna wody podziemnej ze studni wierconej zlokalizowanej w Dynowie 2008.
 17. Kaleta J., Puszkarewicz A., Papciak D.: Technologia uzdatniania wody podziemnej z gminnego ujęcia wodociągowego w miejscowości Pruchnik-Węgierka. Sprawozdanie wewnetrzne PRz U-7328/2008.

 

Nagrody i wyróżnienia:

1998- Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących zastosowania nowych materiałów filtracyjnych w technologii wody.

1999- Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących technologii w gospodarce wodnej na terenach Polski południowo-wschodniej.

2002 -Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa II stopnia za skrypt pt: Wybrane zagadnienia biotechnologii środowiskowej,  opracowanie programu nauczania przedmiotu Biotechnologia na kierunku Inżynieria Środowiska.

2006 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa III stopnia za skrypt pt: Podstawy biologii i biotechnologii środowiskowej,

2008 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa III stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących zaawansowanych technologii oczyszczania i odnowy wody.

2009 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących naturalnych i modyfikowanych minerałów w oczyszczaniu wody

2010 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa III stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących ochrony zasobów wodnych

2011 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki pt.”Mikrobiologia i biotechnologia w procesach oczyszczania wody”

2013 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej- zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję